Medzilaborčanom sa bude žiť lepšie. Čaká ich mesto bez čiernych skládok

n 21.11.2015 9:49 - Medzilaborce

Mesto Medzilaborce sa zapojilo do výzvy o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci rozšírenej špecifikácie pre rok 2015 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Nakoniec bolo úspešne.

Mesto na daný projekt pod názvom „Sanácia Medzilaboriec“ získalo z Environmentálneho fondu čiastku 20 316 eur. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5 %, ktoré bude hradené z vlastných zdrojov.
 

MOHLO BY VÁS ZAUJAŤ: Lekári v Košiciach vykonali unikátnu operáciu

V rámci dotácie sa vyčistí 7 nelegálnych skládok. Zorganizuje sa zber, zvoz, vytriedenie odpadu na separovanom dvore a následne sa všetko uloží naskládku KO Monastyr Krásny Brod. Miesta, kde boli tieto čierne skládky sa tak upravia a vrátia sa do pôvodného stavu.

Vrátia sa do pôvodného stavu

Týka sa to dotknutých lokalít: za Borovom smer Habura – ide o dve parcely, ktoré sa nachádzajú tesne pri ľavej strane cestnej komunikácie II/559 Humenné – Čertižné. Za Domom sv. Nikolaja – parcela sa nachádza v tesnej blízkosti areálu Detského domova sv. Nikolaja na ul. Duchnovičovej Medzilaborce.

Zámočnícka ulica – parcela sa nachádza v tesnej blízkosti administratívnej budovy bývalého Lesostavu Medzilaborce. Popradová ulica pri vode – parcela sa nachádza v tesnej blízkosti poľnej cesty vedenej popod železničný most z ulice Popradovej k vodnému toku Laborec.

Za ZŠ Komenského – parcela sa nachádza v tesnej blízkosti boxových garáži na ul. Komenského Medzilaborce a Cintorínskaulica za garážami – parcela sa nachádza v tesnej blízkosti boxových garáži na ul. Cintorínskej Medzilaborce.

Plánované ukončenie prác

Ide prevažne o zmesový komunálny odpad, ktorý sa navážal viacerými nezistenými osobami v termíne rokov 2014 – 2015. Odstránením nelegálnych skládok sa zbavíme odpadu, ktorý nelegálne vyhadzujú nezodpovední a neslušní ľudia a naše mesto bude čistejšie. Ukončenie prác sa plánuje do konca novembra tohto roka.

Andrea Lutášová, foto: TASR