Priestor pre mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím

n 11.11.2015 8:00 - Turčianske Teplice

Mesto Turčianske Teplice vytvorilo podmienky pre otvorenie denného centra pre mladých ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. To v našom meste funguje už od 1. októbra tohto roku.

Každá osoba, či už zdravá, alebo so zdravotným postihnutím, si zaslúži rovnaké práva nielen na prežívanie bežného života, ale aj na trávenie svojho voľného času.

Práve na základe žiadostí rodičov ťažko zdravotne postihnutých ľudí z nášho mesta, sa aj v Turčianskych Tepliciach vytvoril priestor, kde sa títo mladí spoločne môžu venovať svojim voľnočasovým aktivitám.

Prevádzka a klienti 

Denné centrum je v prevádzke päťkrát do týždňa, a to v pondelok až piatok, v čase od 8.00 – 14.00 hod., v priestoroch elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Školská na Dolnej Štubni. Cieľovou skupinou tohto centra sú mladé dospelé osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Kapacita je maximálne osem miest.

„Do denného centra môže byť klient zaradený na základe žiadosti a dokladu potvrdzujúcom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, vhodným pre danú komunitu,“ hovorí tlačová referentka mesta.

O zaradení do tohto centra, podľa jej slov, rozhoduje mesto po zvážení miery zdravotného postihnutia, do naplnenia kapacity centra. Čas, ktorý tu klienti centra trávia, môžu naplniť rôznymi aktivitami podľa ich záujmu a podľa predispozície zodpovedajúcej ich postihnutiu.

„Záujmovú činnosť koordinuje osoba poverená vedením denného centra, ktorá je zamestnankyňou Mestského úradu. Hlavným poslaním denného centra je podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, zlepšiť kvalitu ich života, začleňovať ich do života spoločnosti, a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby,“ dodáva tlačová referentka mesta.

Vznik centra

Denné centrum vzniklo na základe žiadostí rodičov detí. S jeho zriadením na dobu neurčitú však jednohlasne súhlasili aj poslanci Mestského zastupiteľstva. Nemá právnu subjektivitu a podľa slov tlačovej referentky mesta je napojené na rozpočet mesta Turčianske Teplice.

(ama), foto: TASR