Pozemky v centre mesta majú najvyššiu cenu

n 11.9.2015 10:28 - Púchov

Ak budete mať záujem o pozemky v katastrálnom území mesta, budete sa musieť prispôsobiť novým zásadám. Ide o zásady nájmu pozemkov a ceny nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov. Ich návrh putuje do najbližšieho mestského zastupiteľstva.

Dôvodom vydania zásad je určenie postupu pre uzatváranie zmluvných nájomných vzťahov k pozemkom a stanovenie základných cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov vzhľadom na výhodnosť polohy a účel využívania pozemkov na území mesta.

Zásady nájmu a stanovenia cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov sú záväzné pre všetky subjekty vykonávajúce správu mestského majetku – pozemkov.

Drahé pozemky

Ročná výška ceny nájmu pozemkov na území mesta Púchov pre účely podnikania, teda pozemkov, na ktorých sa nachádza stavba určená na podnikanie, sa určuje podľa jednotlivých lokalít. Najvyššie sumy za meter štvorcový sú určené v centre mesta.

Vo výške nasledujú časti mesta, ktoré možno označiť za širšie centrum, teda oblasť na pravej strane Váhu, na pozemkoch Makyty, pod Lachovcom, na Sedlišti a na Sídlisku.

Výnimka pre dobrú vec

V navrhovaných zásadách sa myslí aj na prípady, kedy môžu pozemky mesta slúžiť dobrej veci. V odôvodnených prípadoch, najmä pri prenájme pozemkov pre sociálne účely, neziskové organizácie, mimovládne organizácie a občianske združenia v oblasti športu, školstva, kultúry, ktorých činnosť je v prospech mesta a občanov v rôznych oblastiach, môže mesto udeliť výnimku a nájom znížiť.

Ale to najdlhšie na obdobie maximálne 3 rokov. V prípade dlhšieho prenájmu rozhodne o konkrétnej požiadavke mestské zastupiteľstvo vrátane podmienky ich ďalšej údržby a starostlivosti o ne. Regulácia sa týka aj billboardov a reklamných pútačov.

Tu je základná výška nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta pre umiestnenie osadenia billboardov a panelov s prenájmom plôch na propagáciu a reklamu pre veľkosť plochy reklamného zariadenia do 10 metrov štvorcových rôzna.

Text a foto: (yel)