Školákov čaká v novom školskom roku učenie, zábava, ale aj oslavy 40. výročia vzniku školy

n 4.9.2015 8:20 - Revúca

V stredu 2. septembra 2015 prišlo nový školský rok v Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej privítať 380 žiakov. Medzi nimi bolo aj 48 prváčikov.

Okrem nich sa slávnostného otvorenia školského roka zúčastnila aj primátorka Mesta Revúca Eva Cireňová, zástupca primátorky Július Buchta, zástupcovia rodičov, pedagógovia ako aj ďalší hostia.
V školskom roku 2015/2016 Základná škola na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej oslávi 40. výročie svojho založenia.

Aj preto bolo v priestoroch školy rušno aj počas letných prázdnin. Maľovali sa triedy, telocvičňa  a chodby. V desiatich triedach boli vymenené svietidlá. Po zakúpení ďalších interaktívnych tabúľ, boli zo školy úplne odstránené kriedové tabule, čo uvítali najmä rodičia detí, ktoré trpia alergiou a rôznymi respiračnými chorobami.

Pokračovalo sa aj vo výmene šatňových skriniek. Staré skrinky, ktoré boli v mnohých prípadoch v dezolátnom stave, nahradili nové, farebne príťažlivé, takže od nového školského roka už bude mať každý žiak svoju novú skrinku.

Rodinná výchova, ale aj finančná gramotnosť

V novom školskom roku čakajú žiakov zmeny v podobe inovovaného školského vzdelávacieho programu v 1. a 5. ročníku. Aj v ňom je zakotvené dlhodobé zameranie školy, v ktorej je preferovaná výučba cudzích jazykov, informatiky, spoznávanie regionálnych zvykov a tradícií a športové aktivity.

Jedným z hlavných cieľov školy je rozvíjať u žiakov kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre život v modernej spoločnosti: komunikačné schopnosti, manuálne zručnosti, čitateľská, matematická a finančná gramotnosť, digitálne, sociálne a multikultúrne kompetencie.

Na plnenie tohto cieľa sú zamerané mnohé výchovno-vyučovacie aktivity, ktoré pedagógovia pripravili pre žiakov v tomto školskom roku.

Okrem tradičných predmetov štátneho vzdelávacieho programu sa žiaci budú učiť v piatom ročníku predmet Základy rodinnej náuky. Jeho cieľom je rozvíjať u žiakov potrebné sociálne zručnosti a taktiež veku primeranou formou im sprostredkovať informácie z oblasti finančnej gramotnosti a zdravého životného štýlu.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka budú pokračovať vo vyučovaní predmetu Finančná gramotnosť. Skvalitniť výučbu cudzieho jazyka chcú v ZŠ na Hviezdoslavovej ulici aj pomocou zahraničných lektorov a uplatňovaním metódy CLIL – dvojjazyčného vyučovania predmetu prírodoveda v 4. ročníku.

V minulom školskom roku deviataci zo ZŠ na Hviezdoslavovej ulici dosiahli v Testovaní 9 najlepšie výsledky medzi revúckymi školami a mali výborné výsledky na prijímacích skúškach na stredné školy. Aj v tomto školskom roku sa budú pedagógovia snažiť čo najlepšie pripraviť na celoslovenské testovania nielen deviatakov, ale aj žiakov 5. ročníka.

Aby mal voľný čas zmysel

Tak, ako po iné roky, okrem klasického učenia opäť čakajú žiakov školské výlety a exkurzie, škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, Noc v škole, projektové dni, Ekojarmok, karneval, ukážky regionálnych zvykov a mnohé iné aktivity a prekvapenia. Svoje podnikateľské zručnosti budú môcť žiaci   realizovať v Žiackej obchodnej firme, či v Žiackej cestovnej kancelárii.

Pedagógovia tejto školy sa snažia aj prostredníctvom záujmových krúžkov viesť žiakov k zmysluplnému tráveniu voľného času. Aj v tomto školskom roku preto ponúkajú pre žiakov floorbalový, volejbalový, hádzanársky a tabletový krúžok, tiež krúžok anglického a španielskeho jazyka a mnohé ďalšie.

Snahou pedagógov tejto školy je, aby tu žiaci dostali nielen kvalitné základné vzdelanie, ale aby s radosťou otvárali dvere školy a zažili v nej veľa zábavy či už pri realizácii zaujímavých projektov, v záujmových krúžkoch, školskom klube detí i pri rôznych vyučovacích aktivitách.

 

Text a foto: ZŠ na Hviezdoslavovej ulici