Predbežné výsledky archeologického výskumu nálezu sú už známe!

n 1.9.2015 16:38 - Púchov

Na jeseň minulého roku sme vás informovali o objavení archeologických nálezov pri realizácii prestavby púchovskej stanice. V týchto dňoch sú známe predbežné výsledky archeologického výskumu.

V zmysle platného rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a Krajského Pamiatkového úradu Trenčín (KPÚ TN) bol vykonaný archeologický výskum. Počas obhliadky boli zistené archeologické štruktúry, dokladajúce prehistorické a stredoveké osídlenie.

Časť sídliska

„Najpreukázanejšou archeologickou štruktúrou sú objekty tmavočiernej výplne, obsahujúce keramické fragmenty, mazanicu a kostené zvyšky. Ich datáciu môžeme na základe sprievodného keramického materiálu priradiť do obdobia mladšej doby bronzovej (1200 – 800 pred n. l.) a do obdobia vrcholného stredoveku (13. – 14. storočie). Podľa prvotných indícií ide o časť širšieho sídliska, ktoré predstavuje hospodárske zázemie známej archeologickej lokality Horné Kočkovce-Skala,“ uviedol arecheológ.

Archeologický výskum sa na základe požiadaviek KPÚ TN nesmel vykonávať v zimných mesiacoch. Jesenná časť sa uskutočnila v termíne 16. 9. – 29. 9. 2014, jarná časť začala 1. 4. 2015 do 15. 5. 2015.

Terénne práce pozostávali z manuálneho odkrývania archeologických vrstiev až po geologické podložie a z následnej detailnej fotografickej dokumentácie, geodetického zamerania a odborných opisov. Počas terénnych prác boli zozbierané hnuteľné archeologické nálezy.

Keramický inventár aj spona

Počas archeologického výskumu bolo preskúmaných 65 sídliskových objektov, ktoré dokladajú intenzívne osídlenie v časových horizontoch – v neskorej dobe bronzovej a vo vrcholnom stredoveku.

Popri sídliskových objektoch bola preskúmaná „kultúrna vrstva“, obsahujúca archeologické nálezy z obdobia vrcholného stredoveku. Spomedzi nálezov je nutné spomenúť bohato zdobený početný keramický inventár.

Nájdená bola aj časť bronzovej spony z neskorej doby bronzovej. Spomedzi ostatných nálezov spomenieme dobre zachovalé fragmenty mazanice s odtlačkami kultúrnych rastlín – obilia a drevených konštrukčných prvkov.

Posterová prezentácia

Získané poznatky o preskúmanom sídlisku z neskorej doby bronzovej (1000 – 700 pred n. l.) nám umožňujú lepšie pochopiť vývoj osídlenia tzv. lužickej kultúry, ktorej ľud tu v tejto dobe žil.

Sídlisko neďaleko železničnej stanice v Púchove je súčasťou väčšieho sídelného komplexu, ktorý predstavuje hradisko na Skale v Horných Kočkovciach a pohrebisko na púchovskom sídlisku pod Lachovcom. 

Dôležitosť preskúmaného sídliska je o to väčšia, že ide iba o druhé komplexnejšie prebádané sídlisko z tohto obdobia v okolí Púchova.

„Výsledky archeologického výskumu budú prezentované formou posterovej prezentácie 1 alebo 2 postermi, ktoré budú po dohode zavesené vo vestibule novej železničnej stanice,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

Text: (yel), ŽSR, foto: (yel)