Viac foto v galérii

Plošiny pre imobilných cestujúcich pribudli aj na novomestskej stanici

n 2.9.2015 16:05 - Nové Mesto nad Váhom

V rámci projektu zjednodušenia cestovania pre imobilných cestujúcich hradeného z Operačného programu Doprava (OPD) boli viaceré stanice prispôsobené pre prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Do vybraných železničných staníc patrí aj novomestská stanica.

Železnice dostali z Kohézneho fondu 955 508 eur a zo štátneho rozpočtu 168 619 eur na nákup 40 kusov zdvíhacích plošín na vybraných staniciach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a na úpravu 33 staníc pre prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. Projekt nebol ukončený, pretože úlohy neboli splnené.

Pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú projekty pri modernizácii železničnej infraštruktúry súvisiace so zabezpečením rovnosti príležitostí prístupu k železničnej infraštruktúre, napr. aj pre osoby s telesným postihnutím, resp. zníženou schopnosťou pohybu a orientácie, vysokú prioritu.

„Aj uvedenému projektu, ktorý je len jedným z mnohých, venujeme patričnú pozornosť tak, aby bol vyhotovený včas, v požadovanej kvalite a splnil svoj účel,“ dodala hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

Ukončenie najneskôr do konca roka

Z celkového počtu 45 kusov zdvíhacích plošín pre imobilných cestujúcich bolo po nadobudnutí účinnosti zmluvy dodaných 21 kusov do vybraných železničných staníc, medzi ktoré patrí aj novomestská stanica.

Dodávka zdvíhacích plošín pre imobilných cestujúcich do ostatných železničných staníc bude realizovaná postupne na základe doručenia oznámenia o ukončení stavebných úprav najneskôr do konca roka 2015.

„V každom novorealizovanom projekte sú zahrnuté požiadavky pre prístup imobilných občanov v zmysle platnej legislatívy. Zároveň do projektu implementujeme nariadenia Európskej komisie týkajúce sa osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, tzv. TSI PRM tak, aby boli splnené základné podmienky interoperability,“ dodala Martina Pavlíková.

Ide predovšetkým o bezbariérové prístupy v podobe šikmých rámp, výťahov, parkovacích plôch pre imobilné osoby a pod.

Bezpečný pohyb

Na novovybudovaných staniciach sú osadené prvky umožňujúce bezpečný pohyb a orientáciu osobám so zrakovým postihnutím v braillovom písme (napr. štítky na držadlách pri schodisku), výškové a smerové rozdiely povrchov sú upravené varovným pásom so špecifickou povrchovou štruktúrou, resp. úpravou, nápisy sú vyhotovené vo vysokom kontraste a osvetlené.

Podobné prvky má vo vybavení aj novomestská železničná stanica. Prepravu imobilných cestujúcich zabezpečujú v súčasnosti aj dopravcovia. A to radením špeciálnych vozňov s plošinou, respektíve zariadením na naloženie a vyloženie imobilného cestujúceho zo súpravy vlakov. Osobný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) dnes vlastní 33 takýchto vozňov.

(zs), foto: autor