Projekt výstavby kontajnerových stanovíšť sa končí

n 18.8.2015 8:00 - Snina

V týchto dňoch sa končí projekt výstavby kontajnerových stanovíšť na území mesta Snina. V rámci stavby bolo vybudovaných 244 kontajnerových stanovíšť. V tomto množstve je zarátaných 109 dvojmiestnych, 107 štvormiestnych a 28 osemmiestnych stanovíšť.

Stanovištia sú uzamykateľné, samotný zámok je elektrický. V kontajnerových stanovištiach je zrealizovaná kabeláž a elektronická rozvodnica. Po privedení a napojení rozvodov na elektrický prúd je možné otvárať dvere čipom, resp. čipovou kartou.

Projekt elektrických zámkov vypracovala sninská spoločnosť, ktorá v prípade záujmu, na základe objednávky zabezpečí realizáciu a sfunkčnenie uzamykania a otvárania stanovíšť elektrickým zámkom. Samotné sfunkčnenie elektrického zámku je v kompetencii konkrétnych užívateľov kontajnerových stanovíšť.

Ľahšia manipulácia

Pre jednoduchšiu manipuláciu pri vyprázdňovaní kontajnerov všetky zámky vybudovaných kontajnerových stanovíšť sú uzamykateľné jedným centrálnym kľúčom, ktorým disponujú Verejnoprospešné služby mesta Snina. Súčasťou projektu je 534 veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber a tiež zberový automobil s lisovaním s nadstavbou.

V stanovištiach sú umiestnené kontajnery na triedený odpad (žltý na plasty, zelený na sklo, modrý na papier a červený kontajner na tetrapaky a kovové odpady). V tých stanovištiach, kde nie je umiestnený žltý kontajner, bude červený kontajner slúžiť na plasty, tetrapaky a kovové odpady.

Po odovzdaní kľúčov jednotlivým vlastníkom bytov budú do kontajnerových stanovíšť umiestnené kontajnery na zmesový komunálny odpad bez vytriedených zložiek.

Povinné udržiavanie poriadku

V súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty kovy, sklo a biologicky rozložiteľné komunálne odpady, okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.

Podľa VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s KO, DSO a priemyselnými odpadmi je vlastník alebo správca nehnuteľnosti bytového domu povinný, okrem iného, udržiavať poriadok na stanovisku svojich zberných nádob v súlade s hygienickými, estetickými a protipožiarnymi predpismi.

Čo nepatrí do kontajnera

Objemný odpad a odpad z prestavieb (odpad z prestavieb bytov, bytových jadier, sanitárne zariadenia, starý nábytok, elektrospotrebiče a pod.) nepatria do kontajnera. Tento odpad môže každý obyvateľ mesta Snina odviesť kedykoľvek bez poplatku na zberný dvor Verejnoprospešných služieb Sniny, alebo na skládku odpadov v Snine.

Po predchádzajúcich úspešných projektoch separácie, zberu a využívania biologicky rozložiteľných odpadov sa Snina týmto projektom zaradí k mestám, ktoré majú dôsledne pripravený a realizovaný Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 v súlade so smernicami Európskej únie pre oblasť odpadov.

Prosíme spoločenstvá bytov, aby si kontajnerové stanovištia zamykali a udržiavali v nich poriadok. Poriadok, resp. neporiadok pri kontajneroch, je vizitka nás všetkých. Snažme sa preto udržiavať čistotu, separovať odpad a chrániť životné prostredie.

MsÚ v Snine