Územný plán je dôležitý. Nedá sa skryť do zásuvky

n 2.5.2015 15:40 - Kežmarok

Územný plán nie je len formálnym dokumentom, ale môže byť účinným nástrojom na ochranu investícií a záujmov obyvateľov obcí. Jeho definíciu a znaky vymedzuje zákon, ale na to, aby mu občania rozumeli, môže poslúžiť aj workshop, ktorý sa u nás konal nedávno.

Krajina, v ktorej žijeme, v sebe zahŕňa pôdu, terén, klímu, rastlinstvo, živočíšstvo a iné faktory, ktoré ju robia jedinečnou. Na to, aby sme si mohli povedať, že miesto nášho bydliska je naozaj jedinečné a je nositeľom istej hodnoty, slúži územný plán. Prostredníctvom neho obec rozhodne, na čo svoje územie bude využívať.

Verejný a nonstop

Všetky potrebné informácie sú dostupné v zákonoch, ale nie vždy sú koncipované tak, že im rozumie aj laik. Možno aj to bol dôvod, prečo sa v rámci projektu Aplikácie stratégie rozvoja obcí s dôrazom na udržateľný rozvoj rozhodli, OZ EnviArch a MAS OZ RR Spiš, že zorganizujú workshopy pre širokú verejnosť vo viacerých obciach.

Témou stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla v Malom Slavkove, bol Územný plán a jeho návod na použitie, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 obyvateľov obce. O základných častiach územného plánu, znakoch a o jeho dôležitosti hovoril Martin Baloga.

„Pre každú obec je dôležitá stratégia do budúcnosti, vízia a cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Bez ich stanovania je ťažké popísať kroky a pravidlá, ktorých sa musí obec pridržiavať, ak chce napredovať,“ uviedol na začiatku prednášky.

„Územný plán nie je potravinový balíček pre mole, ktorý vopchám do zásuvky. Musí byť verejný a dostupný 24 hodín denne, 7 dní týždenne a 365 dní v roku.“ vysvetlil Baloga. V druhej časti sa venoval pasívnym domom, teda, energeticky úspornejším ako sú nízkoenergetické domy. Počas worshopu mali možnosť hostia pýtať sa na nejasnosti, hovorili svoje názory
k daným témam.

Pravidelné workshopy

Svojimi programami a víziami sa snaží MAS dosiahnuť, aby región Spiš bol konkurencieschopným územím, s fungujúcou podnikateľskou atmosférou a čistým životným prostredím. Preto má v pláne organizovať podobné informačné workshopy vo viacerých mestách, aby cez ich obyvateľov dosiahli ciele, ktoré sa Spiša týkajú.

Text a foto: Denisa Jurišičová