Seniori tu našli svoj druhý domov

n 9.3.2015 15:30 - Topoľčany

Klienti zariadenia sociálnych služieb Môj domov nachádzajú v tichom prostredí na okraji sídliska Východ obklopenom zeleňou oázu pokoja a miesto, kde prežívajú svoju starobu. S celkovou kapacitou 290 miest sa zaraďuje k jednému z najväčších zariadení sociálnych služieb v SR. A priam domovskú atmosféru vytvára aj riaditeľka Viera Bútorová.

Pri našej redakčnej návšteve bolo cítiť, že ju obyvatelia domova majú radi a že je to miesto, kde naozaj našli svoj druhý domov. Porozprávali sme sa s pani riaditeľkou o aktivitách a plánoch do budúcna.

Aký je denný režim obyvateľov vašeho zariadenia?

Denný režim je rozdielny, podľa druhu poskytovanej sociálnej služby. Ale princípom je, že obyvatelia našich domovov sú u nás doma, preto prvoradým ukazovateľom akéhokoľvek režimu je vytvoriť pocit domova.

Ako je zabezpečená zdravotná starostlivosť vašich klientov? Môžete čitateľom priblížiť opatrovateľskú a ošetrovateľskú činnosť, ktorú vaši zamestnanci poskytujú?

Opatrovateľská služba je zabezpečovaná prostredníctvom našich opatrovateľov. Opatrovatelia pracujú v trojzmennej prevádzke. Každú zmenu vedie zmenová zdravotná sestra, pod ktorej vedením pracujú všetci opatrovatelia v zmene. Opatrovateľská starostlivosť zahŕňa starostlivosť o telo, pravidelnú každodennú osobnú hygienu, toaletu, sprchovanie, kúpanie, úpravu vlasov, nechtov, podávanie stravy, kŕmenie, v prípade potreby polohovanie, vysádzanie, pomoc pri prezliekaní, prezúvaní, starostlivosť o lôžko, o osobné veci klienta, sprievod k lekárovi v zariadení alebo aj k lekárovi špecialistovi do ambulancie mimo zariadenia, do nemocnice či už v Topoľčanoch alebo v inom meste, sprievod na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity a pod.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná externe prostredníctvom troch všeobecných lekárov a jedného odborného lekára špecialistu v odbore psychiatria, ktorí do našich zariadení každý týždeň dochádzajú, prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Interne prostredníctvom našich sestier poskytujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. Naše sestry zároveň zabezpečujú prepojenie medzi lekármi, ADOS a našimi klientmi, teda ich pacientmi. V našich priestoroch je zriadená miestnosť, kde títo lekári majú vyhradené svoje ordinačné hodiny ale dochádzajú k nám aj častejšie, podľa potrieb našich klientov.

Koľko klientov máte v súčasnosti?

V súčasnosti máme kapacitu 290 klientov.

Iste organizujete aj podujatia pre vašich obyvateľov. Mohli by ste spomenúť aspoň niektoré, alebo možno tradičné, ktoré robievate pravidelne ?

Aktivít a podujatí v našom zariadení je množstvo a naozaj je z čoho vyberať. V zariadení pracuje spevácko-dramatický súbor Domovníček, zložený z členov našich obyvateľov. So súborom Domovníček nacvičujeme vlastné kultúrne programy na rôzne vystúpenia. Každý deň vysielame v Internom rozhlasovom štúdiu. Pravidelne mesačne vydávame interný časopis Môj domov. V roku 2014 sme založili tvorivú dielňu DomAteliéR. Poskytujeme služby fyzioterapie a rehabilitácie. Máme zriadenú Kaplnku zariadenia, kde sa zameriavame na uspokojovanie duchovných potrieb obyvateľov. V spolupráci s UPSVaR sme otvorili chránené dielne, v ktorých zamestnávame našich klientov v aktívne činnom veku. Tým rozširujeme možnosti kultúrneho, športového a spoločenského využitia voľného času pre všetkých našich obyvateľov – klientov. Takto máme otvorenú knižnicu, posilňovňu, kuchynku. Obyvatelia sa zapájajú aj do pracovnej terapie, prevažne v areáli zariadenia alebo prácou v záhradkách si dopestovávajú zeleninu pre vlastné potreby.

Pravidelne v mesiaci január organizujeme Novoročný ples spojený s tombolou a vzhľadom na šikovných kuchárov občerstvenie na tomto plese podávame formou rautu. Na tento ples pozývame aj klientov z iných zariadení sociálnych služieb. Každoročne, spravidla v septembri organizujeme v priestoroch Športového klubu stolného tenisu Krajský stolnotenisový turnaj o Putovný pohár Môj domov. Každý mesiac v období od mája do septembra organizujeme výlety, vždy s iným cieľovým a tematickým zameraním. Napríklad zameriavame sa na poznávanie určitej oblasti Slovenska, navštívime kúpele alebo kúpeľno-rekreačné zariadenie, pútnické miesta, organizujeme výlet v blízkosti Topoľčian, prevažne v spojení s opekačkou alebo navštívime kultúrnu či historickú pamiatku Slovenska.

Pri príležitosti rôznych sviatkov a výročí pozývame deti a študentov, ktorí vystupujú so svojím programom. Organizujeme fašiangovú zábavu, majáles, októbrovú tanečnú zábavu z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V spolupráci s pánom Júliusom Krajčíkom, so Spevokolom učiteľov a Tribečským osvetovým strediskom organizujeme koncert k Sedembolestnej Panne Márii. Okrem týchto aktivít organizujeme pravidelné športové, kultúrne, vedomostné súťaže, navštevujeme iné zariadenia sociálnych služieb, vedieme diskusie a rozhovory na rôzne spoločenské témy, zúčastňujeme sa na prednáškach. V deň menín Svätopluka sme začali organizovať Deň kultúrnych tradícií v spolupráci so súborom Prašičan. Na tomto dni sa naši obyvatelia prezentujú výstavou ručných prác a vlastných výrobkov.

Denne organizujeme stretávanie skupín obyvateľov, podľa záujmov obyvateľov. Niektoré skupiny sa snažíme formovať do terapeutických skupín so zameraním na konkrétne potreby a problémy obyvateľov a pod. V tomto duchu organizujeme rôzne vzdelávacie aktivity zamestnancov. Týchto aktivít a akcií je ešte podstatne viac. Vznikajú prakticky denne, niekedy z podnetu samotných obyvateľov, ale spravidla na podnet zamestnancov.

Vo vašom zariadení vychádza aj Interný časopis. Kedy vznikol a kto sa podieľa na jeho tvorbe?

Náš interný časopis vychádza pod rovnomenným názvom MÔJ DOMOV. Vznikol v roku 2009 na podnet nášho obyvateľa pána Juraja Kovačíka z Kovariec, ktorý už, žiaľ, toho času nie je medzi nami. Jeho nástupcom sa na krátky čas stal pán Ladislav Páleník a po jeho odchode až dodnes je šéfredaktorkou pani Anna Szabová. Výrazným prínosom pre časopis je kolegyňa Veronika Hanuliaková. Svojou kreativitou a nápadmi sa výrazne podpísala na skvalitnení, profesionalizácii a celkovej úrovni časopisu, nielen po jeho obsahovej stránke ale aj v celkovej forme a estetickej úprave.

Čo nového v tomto roku pripravujete? Chystáte v zariadení nejaké zmeny?

Hneď v januári nás čakali prvé voľby do novozriaďovaného domového parlamentu, ktorý by mal nahradiť terajší Výbor obyvateľov. Nový domový parlament by mal začať fungovať na spôsob samosprávy podobnej bežným obecným a mestským samosprávam. Tým by sa obyvatelia mali možnosť aktívnejšie spolupodieľať na chode zariadenia, v spolupráci so zamestnancami zariadenia. Naši obyvatelia si budú voliť svojich zástupcov podľa jednotlivých volebných obvodov (poschodí a prevádzok). Pre našich obyvateľov a  v spolupráci s nimi pripravujeme v priebehu roka ďalšie aktivity. Môžeme vás o nich priebežne informovať.

Ak všetko dobre dopadne, najvýraznejšia skutočnosť, ktorá nás v novom roku čaká, je rekonštrukcia stravovacej prevádzky – teda kuchyne, jedálne a výdajne stravy v Topoľčanoch, čo bude náročná investícia. Súčasne by sme chceli zlúčiť a zrekonštruovať dve prevádzky práčovne do jednej a tiež zrealizovať ďalšie, finančne menej náročné rekonštrukcie. Tiež plánujeme znížiť kapacitu zariadenia z 290 miest na 285. Cieľom všetkých je skvalitniť životné podmienky klientom, pracovné podmienky zamestnancom a prispieť tak k príjemnejšiemu spolunažívaniu.

Peter Maťašeje, foto: autor