Viac foto v galérii

Škola na dotyk

n 6.3.2015 8:00 - Trstená

Dnešnú dobu by sme mohli označiť aj ako dobu moderných technológií. Dotykový spoločník sa stal našim dobrým priateľom, ktorý nám vie v každodenných životných situáciách veľmi napomôcť, šetrí nám čas a je nám neustále k dispozícii.

Hoci sa dotykové technológie čoraz viac tešia obľube aj medzi tými skôr narodenými, sú to hlavne mladí ľudia a deti, ktorí si často bez tohto vreckového kamaráta nevedia predstaviť svoj deň. Zakladatelia projektu Škola na dotyk sa rozhodli z tejto modernej hračky detí urobiť pomôcku na vyučovanie, a spojiť tak zábavné s užitočným.
Jednou z desiatich škôl zapojených do projektu je aj Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej, ktorá sa rozhodla pre inovatívny spôsob výučby pomocou tabletov a dotykových technológií. Impulzom pre prvotné zapojenie sa do projektu bola snaha pomôcť žiakom zorientovať sa vo svete digitálnych technológií. Tie škola považuje nielen za silný motivačný prostriedok, ale taktiež za výborný nástroj poznávania a relaxu. Škola neskrývala vysoké očakávania od zapojenia sa do projektu. Výsledkom malo byť lepšie oboznámenie sa s prácou s tabletom zo strany žiakov, a samotných pedagógov. Predpokladalo sa, že využívanie moderných technológii zvýši motiváciu a záujem žiakov o jednotlivé vyučovacie predmety. Poznatky nadobúdané počas vyučovania sa tak pre žiakov stanú viac atraktívnejšie a nastane posun od roviny musím do roviny chcem. Ako vidí škola celú situáciu s odstupom času.

Škola na dotyk so sebou priniesla mnohé očakávania. Medzi inými aj zvýšenie záujmu žiakov o vyučovanie. Vidíte vy ako pedagóg posun pozitívnym smerom?

Z doterajších skúseností pri výučbe pomocou tabletov, som mala možnosť presvedčiť sa o tom, ako sa žiaci stávajú na hodinách aktívnejšími, samostatnejšími. Vďaka takejto výučbe, mali žiaci možnosť zúčastniť sa na netradičnom vyučovaní, kde priamo v teréne pozorovali množstvo dejov a javov na rôznych predmetoch, sami sa mohli presvedčiť o tom, ako to funguje v reálnom živote. Naši žiaci dostali možnosť využívať tablety aj na domácu prípravu, čo uľahčovalo prácu nielen mne ako vyučujúcej, ale aj im. Mala som rýchlu spätnú väzbu, či majú žiaci napr. správne vyriešené zadanie alebo projekt.

Aké je súčasné vybavenie školy?

V rámci projektu bola škola v minulom školskom roku vybavená modernými 34 tabletmi, vzdelávacím softvérom a dotykovým displejom, čo je veľká obrazovka, ktorá v špeciálnej učebni nahradila tradičnú tabuľu, ktorá natoľko zaujala žiakov aj učiteľov, že rodičovské združenie sa rozhodlo zakúpiť ďalšiu z vlastných príjmov. V júni pribudlo ďalších 20 tabletov a ďalšia tabuľa z projektu MŠ SR.

Koľko predmetov sa vyučuje prostredníctvom moderných technológií?

V súčasnosti sa pomocou uvedených technológií vyučuje 11 predmetov. Celkovo tak do kontaktu s dotykovými technológiami prichádza na škole 160 žiakov.
Ako pristupujú k inováciám v spôsobe vyučovania samotní žiaci?
Žiaci si tablety veľmi pochvaľujú. Šetria im čas, ale treba dávať pozor, aby sa nestali súčasťou celého dňa. Ich najväčšou výhodou je, že deti zaujíma práca s nimi a to, čo sa pomocou tabletov naučili nezabudnú.

A čo názor samotných pedagógov?Ako sa zmenila ich práca odkedy ste súčasťou projektu?

V minulom školskom roku, keď sa projekt rozbiehal sme sa ako učitelia museli s touto technológiou oboznámiť a naučiť sa využívať ju na vyučovaní. Princíp androidu je odlišný a to bolo asi najťažšie. Veľa nám pomáhali samotní žiaci, ktorým androidy a dotykové technológie sú oveľa bližšie.

Väčšina negatív sa prejaví až v samotnom procese využívania. Aká je vaša skúsenosť v tomto smere? Existuje v súvislosti s projektom niečo, čo sa ukázalo ako negatívum, prípadne niečo, čo by ste pozmenili?

Dali sme deťom do rúk počítače a tablety, ale nenaučili sme ich, že sa dajú využívať aj zmysluplne. V tom je naša škola už nastavená iným spôsobom. Žiaci oveľa viac času trávia pri počítači či na tablete prácou, ktorá im napomáha v ich osobnom rozvoji. Používajú technológie ako vzdelávací nástroj.

V súvislosti s participovaním na projekte sa 26.2?2015 bude u vás konať tzv. Akadémia modul 1. Môžete nám priblížiť o čo ide?

Škola na dotyk – Akadémia je pokračovaním projektu v tomto školskom roku. Poskytujeme učiteľom, ktorí majú záujem, bezplatné školenia. Školenia sa venujú niektorým aplikáciám a ich začleneniu do vyučovacieho procesu. V praktických ukážkach účastníkom predvedieme, kde sa dajú ktoré aplikácie využiť a potom ich učíme samotné aplikácie ovládať. Naučia sa napríklad tvoriť testy, pojmové mapy. Každá škola v rámci projektu vytvára video-blogy a didaktické materiály, ktoré sprístupňujú na internete a sú tak k dispozícii pre ostatné školy. Všetky materiály sú dostupné na stránke projektu skolanadotyk.sk.

Tex: vk, foto: archív školy