Viac foto v galérii

Storočnica Štefana Furdeka

n 19.2.2015 8:00 - Trstená

Katolícky kňaz a publicista Štefan Furdek bol organizátorom života Slovákov v USA. Od jeho úmrtia uplynulo 18. januára sto rokov. Narodil sa 2. septembra 1855 v Trstenej a do USA pricestoval v roku 1882, lebo na Slovensku v tom čase nechceli pochopiť jeho národno-buditeľský postoj. Doštudoval teológiu a usadil sa v Clevelande v americkom štáte Ohio, kde najprv pôsobil medzi českými prisťahovalcami a neskôr tu založil slovenskú osadu sv. Ladislava.

Stal sa prvým správcom clevelandského kostola Our Lady of Lourdes Catholic Church a slúžil v ňom celých 32 rokov. V roku 1890 založil Prvú katolícku slovenskú jednotu (PKSJ), ktorej bol predsedom. Jednotu tvorilo postupne okolo 100-tisíc členov. V roku 1893 spolu s Pavlom Víťazoslavom Rovniankom, ktorý bol zakladateľom Národného slovenského spolku v USA, založil Maticu slovenskú v USA, ktorá v roku 1904 z finančných dôvodov zanikla. Od jej založenia pôsobil ako prvý predseda. Inicioval aj vznik fondu na podporu národného života na Slovensku alebo organizoval protestné zhromaždenia amerických Slovákov proti národnostnému útlaku na Slovensku.

Buditeľ amerických Slovákov

V roku 1907 bol Štefan Furdek pri zrode Slovenskej ligy v USA (Slovak League of America) a stal sa jej prvým predsedom. Slovenská liga postupne zastrešila všetky významné slovenské spolky v USA a v období prvej svetovej vojny bola najuznávanejšou predstaviteľkou slovenského národa v zahraničí. Stála aj za vznikom dvoch významných zmlúv, Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Furdek založil v USA aj niekoľko ďalších spolkov, ako Združenie slovenských novinárov, Ústredný slovenský národný výbor a Jednotu katolíckych žien. Okrem toho, že bol rímskokatolíckym kňazom, venoval sa aj písaniu, zorganizoval protestné zhromaždenie proti politike v Rakúsko-Uhorsku a sám viedol kultúrny život a vzdelávanie slovenských detí žijúcich v Amerike v rodnom jazyku.

Podieľal sa na rozvoji slovenských škôl v Amerike, pre ktoré zostavoval a vydával učebnice a čítanky. Pôsobil aj ako vydavateľ a redaktor slovenských časopisov a kalendárov v USA, týždenníka Jednota (1891 – 1910), kalendára Jednota (1896 – 1910), zábavného týždenníka Šíp (1901), náboženského mesačníka Viera (1901 – 1902).

Busta v Bratislave, tabuľa v Trstenej

Štefan Furdek napísal text hymnickej piesne amerických Slovákov – Amerika, zem veliká. Pieseň bola napísaná pre mužský zbor, v tlači sa objavila v roku 1896 v pittsburskom Národnom kalendári. Krátko po vydaní sa stala v slovenskom krajanskom prostredí v USA, ale aj na Slovensku, hudobným symbolom slovenského vysťahovalectva. Furdekova socha sa nachádza v clevelandskej Slovenskej kultúrnej záhrade, ktorá je súčasťou rozsiahleho mestského parku.

Pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej ligy v USA odhalili v máji 2007 v Bratislave na Grösslingovej ulici, bronzovú bustu, polpostavu v nadživotnej veľkosti jej zakladateľa a prvého predsedu, rímsko-katolíckeho kňaza Štefana Furdeka. Konzola a samotné umiestnenie busty bolo volené tak, aby bola pendantom ku skôr odhalenej (1936) buste Ignáca Gessaya. Pamätnú tabuľu má na rodinnom dome v Trstenej, pri ktorej sa pravidelne uskutočňujú spomienkové stretnutia. Prvú tabuľu v meste, ktorú mu tam odhalili už roku 1933, sa nezachovala.

Skonal vo veku 60 rokov 18. januára 1915 v americkom Clevelande.

(rb), TASR, foto: TASR, MsÚ Trstená