Viac foto v galérii

Rozvoj regiónu prostredníctvom cesty Magna Via

n 17.3.2014 10:02 - Krupina

Jednou zo známych historických komunikácií Európy bola Magna Via (Veľká cesta). Svoju históriu písala od 16. storočia. A význam má aj dnes, napríklad pri zviditeľňovaní nášho regiónu.

Táto historická cesta slúžila, okrem iného, na prepravu dôležitých správ a listov. Viac ako tisíc kilometrov cesty prechádzalo Horným Uhorskom, hlavná trasa viedla piatimi dnešnými štátmi – Rakúskom, Slovenskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rumunskom. Magna Via, ako jediná historická cesta, križuje viacero historických ciest, jej popularizácia je v súčasnosti zameraná najmä na kultúrny a poznávací cestovný ruch. Zároveň aj na ochranu nášho kultúrneho dedičstva, propagáciu miest a obcí na svojej trase a zviditeľnenie turistických regiónov.

K rozvoju vidieka

Dňa 6. marca 2014 zavítal medzi študentov Strednej odbornej školy (SOŠ) v Krupine a zástupcov základných škôl z okresu Krupina, predseda združenia Magna Via, doc. Ing. Jozef Húska, CSc. „Prišiel, aby nám priblížil možnosti agroturistiky na našom vidieku, aby vysvetlil ako využiť aj historickú Magnu Viu na prilákanie turistov do nášho regiónu,“ informovala nás Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠ v Krupine. „Všetci vieme, že turistický ruch prináša prácu a financie do regiónu a pomáha jeho rozvoju. I naša škola ponúka žiakom končiacich ročníkov základných škôl (ZŠ) možnosť študovať agroturistiku a podnikanie na vidieku priamo v Krupine. Veď rozvoj vidieka patrí medzi priority Európskej únie i vlády SR a v novom programovacom období 2014 -2020 budú financie smerovať práve do tejto oblasti. Sme pripravení vychovať generáciu ľudí, ktorí zostanú žiť a pracovať na vidieku. Preto sme chceli výchovným poradcom a riaditeľom základných škôl priblížiť nový študijný odbor na našej škole – Podnikateľ pre rozvoj vidieka.“ Našim čitateľom nemusíme pripomínať, že milovníci poznávania histórie, ktorých do Krupiny privedie Magna Via, nájdu v meste a jeho okolí skutočne hodnotné pamiatky. Spomeňme Kostol narodenia Panny Márie, budovu Múzea A. Sládkoviča, Svätotrojičný stĺp, Vartovku atd.

Vrátiť život do miest a obcí


Práve na rozvoj nášho regiónu myslí aj táto škola, keď ponúka žiakom deviatych ročníkov vzdelávanie sa v takých odboroch, ktoré im umožnia zamestnať sa doma a neodchádzať za prácou stovky kilometrov mimo nášho okresu. Vzdelávanie na tejto škole im zabezpečí pracovné miesta dostupné z domu, a tým sa znovu vráti život do našich dedín a miest. „Prostredníctvom študentov, štúdiom agroturistiky sa i Magna Via dostáva do podnikateľských zámerov na úseku turizmu,“ pripomenul doc. Húska. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, čas rýchlo plynul aj vďaka záujmu prítomných. Nevyčerpateľné príbehy prednášajúceho zaujali účastníkov stretnutia, dozvedeli sa, čo by mal človek urobiť preto, aby bol v živote úspešný a spokojný. Na záver podujatia sa všetkým prítomným poďakovala riaditeľka SOŠ v Krupine Mgr.Anna Borbuliaková, zvlášť doc. Húskovi a zástupcom ZŠ , ktorí si našli čas na toto zaujímavé stretnutie. Vyslovila presvedčenie, že aj takéto vzájomné získavanie poznatkov o nových študijných odboroch prispeje k lepšiemu rozhodovaniu sa žiakov základných škôl pri voľbe budúceho povolania.

(nym)